สนง.จัดหางาน จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
11
3.99
3.33
0.00
3.33
83.50%
รายจ่ายภาพรวม
11
3.99
3.33
0.00
3.33
83.50%
×