สนง.พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
10
5.02
4.06
0.17
4.23
84.25%
รายจ่ายภาพรวม
10
5.02
4.06
0.17
4.23
84.25%
×