สนง.ประกันสังคม จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
1
0.31
0.28
0.00
0.28
90.02%
รายจ่ายภาพรวม
1
0.31
0.28
0.00
0.28
90.02%
×