สนง.วัฒนธรรม จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
21
6.16
5.35
0.01
5.36
87.07%
รายจ่ายลงทุน
18
0.31
0.31
0.00
0.31
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
39
6.48
5.67
0.01
5.68
87.70%
×