สนง. กศน. จังหวัดมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
17
40.25
32.43
0.21
32.64
81.09%
รายจ่ายลงทุน
8
0.34
0.34
0.00
0.34
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
25
40.59
32.77
0.21
32.98
81.24%
×