ศูนฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
8
8.82
7.15
0.04
7.19
81.45%
รายจ่ายลงทุน
3
0.36
0.36
0.00
0.36
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
11
9.19
7.51
0.04
7.55
82.18%
×