สนง.ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร                             

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
27
4.58
2.87
0.00
2.87
62.62%
รายจ่ายภาพรวม
27
4.58
2.87
0.00
2.87
62.62%
×