ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
11
6.21
5.37
0.00
5.37
86.48%
รายจ่ายลงทุน
16
0.93
0.36
0.00
0.36
38.83%
รายจ่ายภาพรวม
27
7.13
5.73
0.00
5.73
80.28%
×