โรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
10
10.60
10.23
0.00
10.23
96.53%
รายจ่ายลงทุน
3
1.84
1.51
0.00
1.51
81.98%
รายจ่ายภาพรวม
13
12.45
11.75
0.00
11.75
94.37%
×