สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
31
185.73
176.01
0.00
176.01
94.76%
รายจ่ายลงทุน
225
64.74
21.63
22.75
44.38
68.55%
รายจ่ายภาพรวม
256
250.47
197.64
22.75
220.39
87.99%
×