โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
13
37.83
30.71
0.15
30.86
81.57%
รายจ่ายลงทุน
3
10.00
0.65
7.25
7.91
79.11%
รายจ่ายภาพรวม
16
47.83
31.37
7.40
38.77
81.06%
×