วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินิมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
18
20.24
15.19
0.07
15.26
75.41%
รายจ่ายลงทุน
3
7.77
3.98
3.79
7.77
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
21
28.01
19.17
3.86
23.04
82.23%
×