วิทยาการอาชิพนิคมคำสร้อย

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
20
6.78
5.28
0.08
5.37
79.11%
รายจ่ายภาพรวม
20
6.78
5.28
0.08
5.37
79.11%
×