วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
23
5.75
4.41
0.20
4.61
80.15%
รายจ่ายลงทุน
1
1.98
1.98
0.00
1.98
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
24
7.74
6.39
0.20
6.60
85.24%
×