สนง.สาธารณสุข จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
23
42.72
31.35
0.14
31.49
73.72%
รายจ่ายลงทุน
88
49.33
2.45
24.05
26.49
53.71%
รายจ่ายภาพรวม
111
92.04
33.80
24.19
57.99
63.00%
×