โรงพยาบาลมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
6
14.27
10.99
0.00
10.99
77.03%
รายจ่ายลงทุน
11
14.69
8.05
5.72
13.76
93.67%
รายจ่ายภาพรวม
17
28.96
19.04
5.72
24.75
85.47%
×