สนง.อุตสาหกรรม จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
13
3.06
2.03
0.38
2.41
78.58%
รายจ่ายภาพรวม
13
3.06
2.03
0.38
2.41
78.58%
×