สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
14
12.61
10.43
0.22
10.70
84.87%
รายจ่ายภาพรวม
14
12.61
10.43
0.22
10.65
84.43%
×