สนง.พระพุทธศาสนา จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
27
13.77
10.29
0.00
10.29
74.73%
รายจ่ายภาพรวม
27
13.77
10.29
0.00
10.29
74.73%
×