ตำรวจภูธร จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
13
31.41
25.70
0.06
25.77
82.02%
รายจ่ายภาพรวม
13
31.41
25.70
0.06
25.77
82.02%
×