สถานีตำรวจน้ำมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
3
5.00
4.77
0.00
4.77
95.39%
รายจ่ายลงทุน
1
1.59
1.59
0.00
1.59
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
4
6.59
6.36
0.00
6.36
96.50%
×