ตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
3
2.23
1.97
0.03
1.99
89.46%
รายจ่ายภาพรวม
3
2.23
1.97
0.03
1.99
89.46%
×