จังหวัดมุกดาหาร (งบยุทธศาสตร์)

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
7
29.43
11.79
6.18
17.97
61.05%
รายจ่ายลงทุน
46
133.77
47.73
61.90
109.64
81.95%
รายจ่ายภาพรวม
53
163.20
59.53
68.08
127.60
78.18%
×