เทศบาลเมืองมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
22
108.38
106.44
0.00
106.44
98.21%
รายจ่ายลงทุน
5
20.69
0.00
2.35
2.35
11.35%
รายจ่ายภาพรวม
27
129.06
106.44
2.35
108.79
84.29%
×