ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
3
3.97
1.68
0.00
1.68
42.20%
รายจ่ายภาพรวม
3
3.97
1.68
0.00
1.68
42.20%
×