สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
4
9.04
2.38
0.00
2.38
26.26%
รายจ่ายภาพรวม
4
9.04
2.38
0.00
2.38
26.26%
×