สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
2
2.40
0.40
0.00
0.40
16.68%
รายจ่ายภาพรวม
2
2.40
0.40
0.00
0.40
16.68%
×