สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
2
1.99
0.31
0.00
0.31
15.57%
รายจ่ายภาพรวม
2
1.99
0.31
0.00
0.31
15.57%
×