สำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายลงทุน
22
12.15
9.79
2.06
11.85
97.54%
รายจ่ายภาพรวม
22
12.15
9.79
2.06
11.85
97.54%
×