สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
3
1.01
0.17
0.00
0.17
17.29%
รายจ่ายภาพรวม
3
1.01
0.17
0.00
0.17
17.29%
×