สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
2
3.64
1.10
0.00
1.10
30.24%
รายจ่ายภาพรวม
2
3.64
1.10
0.00
1.10
30.24%
×