สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
3
3.51
0.88
0.00
0.88
25.14%
รายจ่ายภาพรวม
3
3.51
0.88
0.00
0.88
25.14%
×