สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายลงทุน
2
59.60
4.44
51.41
55.85
93.70%
รายจ่ายภาพรวม
2
59.60
4.44
51.41
55.85
93.70%
×