แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายลงทุน
2
30.60
30.59
0.00
30.59
99.96%
รายจ่ายภาพรวม
2
30.60
30.59
0.00
30.59
99.96%
×