แขวงทางหลวงมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายลงทุน
1
8.36
0.00
7.89
7.89
94.40%
รายจ่ายภาพรวม
1
8.36
0.00
7.89
7.89
94.40%
×