สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
5
4.95
0.60
0.00
0.60
12.10%
รายจ่ายภาพรวม
5
4.95
0.60
0.00
0.60
12.10%
×