สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
4
2.63
0.04
0.00
0.04
1.60%
รายจ่ายภาพรวม
4
2.63
0.04
0.00
0.04
1.60%
×