สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
3
1.52
0.42
0.00
0.42
27.60%
รายจ่ายภาพรวม
3
1.52
0.42
0.00
0.42
27.60%
×