สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
4
0.90
0.26
0.00
0.26
28.88%
รายจ่ายภาพรวม
4
0.90
0.26
0.00
0.26
28.88%
×