แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายลงทุน
1
20.00
0.00
20.00
20.00
99.99%
รายจ่ายภาพรวม
1
20.00
0.00
20.00
20.00
99.99%
×