���������.��������������������������������������� ���.������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
1
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00%
รายจ่ายลงทุน
1
0.32
0.00
0.00
0.32
100.00%
รวม
2
0.32
0.01
0.00
0.32
97.23%
×