สนง.เกษตร จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
1
0.01
0.00
0.00
0.01
99.87%
รวม
1
0.01
0.00
0.00
0.01
99.87%
×