���������.��������������� ���.������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
6
1.17
0.75
0.21
0.21
17.80%
รายจ่ายลงทุน
3
0.97
0.00
0.97
0.00
0.00%
รวม
9
2.14
0.75
1.18
0.21
9.75%
×