���������.��������������� ���.������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
6
1.17
0.00
0.16
1.01
86.37%
รายจ่ายลงทุน
3
0.97
0.00
0.00
0.97
100.00%
รวม
9
2.14
0.00
0.16
1.98
92.54%
×