���������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุน
2
16.22
0.00
8.64
7.58
46.76%
รวม
2
16.22
0.00
8.64
7.58
46.76%
×