���������.��������������� ���.������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
3
0.94
0.00
0.10
0.84
89.36%
รวม
3
0.94
0.00
0.10
0.84
89.36%
×