���������.��������������� ���.������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
3
0.94
0.00
0.03
0.91
97.10%
รวม
3
0.94
0.00
0.03
0.91
97.10%
×