������������������������������������������ ���.������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุน
3
12.73
0.00
0.00
12.73
100.00%
รวม
3
12.73
0.00
0.00
12.73
100.00%
×