������������������������������������������ ���.������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
1
0.20
0.00
0.00
0.20
100.00%
รายจ่ายลงทุน
2
10.82
0.00
9.45
1.36
12.58%
รวม
3
11.02
0.00
9.45
1.56
14.16%
×