���������.������������������������������������������������������������������������������ ���.������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
2
0.94
0.85
0.00
0.09
9.75%
รวม
2
0.94
0.85
0.00
0.09
9.75%
×